Arodbiedrība „LOMTAA”

   

 

STATŪTI


Rīga

2018.gads

 

 

Arodbiedrība „LOMTAA” ir neatkarīga un brīvprātīga organizācija, kas pauž, pārstāv un aizstāv savu biedru darba un citas sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par arodbiedrībām”, citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un šiem statūtiem.

 

 

 

I.Vispārējie noteikumi

 

1. pants. Arodbiedrības nosaukums, juridiskā adrese

1.1. Arodbiedrības pilns nosaukums ir arodbiedrība „LOMTAA”, saīsināti LOMTAA.

1.2. LOMTAA darbības teritorija ir Latvijas Republika.

1.3. LOMTAA juridiskā adrese ir Katrīnas Dambis 4, Rīgā, LV - 1045.

 

2. pants. Darbības nozares

Par LOMTAA biedru var būt ikviens autovadītājs vai algots darbinieks, kurš strādā neatkarīgi no uzņēmējdarbības formas, īpašuma, kā arī bezdarbnieki un pensionāri, kuri brīvprātīgi to izvēlējušies, atzīst šos Statūtus, piedalās arodorganizācijas darbā un regulāri maksā biedru naudu.

 

3. pants. Juridiskais statuss

LOMTAA ir juridiska persona, par kādu tā kļūst Latvijas likumdošanā noteiktā kārtībā. Tai ir savs zīmogs un rēķini bankās.

 

II. LOMTAA mērķi, uzdevumi un darbības metodes

 

4. pants. LOMTAA mērķi

LOMTAA pamatmērķis ir apvienot arodbiedrības biedrus kopīgai rīcībai, lai aizstāvētu, pārstāvētu un paustu savas ekonomiskās, sociālās un profesionālās (arodu) tiesības un intereses:

-         tiesības uz darbu un atbilstošu tā apmaksu;

-         tiesības uz veselībai nekaitīgiem un drošiem darba apstākļiem;

-         tiesības uz atpūtu, garīgo un kultūras vajadzību apmierināšanu;

-         piedalīties demokrātiskas un labklājībā dzīvojošas sabiedrības veidošanā;

-         sekmēt (veicināt) veselības un sociālās aprūpes attīstību;

-         sekmēt (veicināt) sadarbību ar arodbiedrībām Latvijā un ārvalstīs.

Vienoti darboties, lai īstenotu visu biedrību un katra pamatotās vajadzības un prasības.

 

5. pants. LOMTAA uzdevumi un darbības metodes

LOMTAA savā darbībā pastāvīgi risina uzdevumus, kuri nodrošina mērķu sasniegšanu, un izmanto tādas darbības formas un metodes, kuras apmierina biedru intereses.

LOMTAA svarīgākie darbības veidi ir:

-         pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru intereses un tiesības valsts, pašvaldības institūcijās, prokuratūrā un tiesā, attiecībās ar darba devējiem un darba devēju organizācijām, sniedzot juridisku un praktisku palīdzību un konsultācijas fiziskām un juridiskām personām;

-         nodarboties ar savu biedru izdevīgu darba samaksas, ienākumu un darba noteikumu nodrošināšanu darba tirgus apstākļos, noslēdzot vienošanos (tarifa līgumus) un darba koplīgumus; sekot to izpildei;

-         veicināt savu biedru – darbinieku - līdzlēmēju tiesību nodrošināšanu darba vietas, nozarēs un visā saimnieciskajā sfērā valstī;

-         iesniegt pieprasījumus par pārvaldes, saimniecisko institūciju un darba devēju pieņemto lēmumu atcelšanu, izpildes apturēšanu vai izmaiņu jautājumos, kas skar arodbiedrības biedru tiesības un intereses;

-         organizēt masu akcijas - mītiņus, demonstrācijas, arī streikus - kā galēju savu biedru sociālekonomisko interešu aizstāvēšanas līdzekli; citas akcijas, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem; veidot streika fondus;

-         pētīt sabiedrisko domu, pieprasīt savu funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju no valsts iestāžu un organizāciju vadības;

-         organizēt sabiedrisko kontroli par darba, darba aizsardzības un citu sociālās aizsardzības likumu ievērošanu saskaņā ar pastāvošo likumdošanu;

-         izglītot arodbiedrības aktīvistus un biedrus juridiskos, ekonomiskos, darba organizācijas un aizsardzības un arodbiedrības darba jautājumos;

-         veidot atklātu un brīvu informācijas apmaiņu, izmantojot savus un masu informācijas līdzekļus;

-         veicināt jaunu biedru iesaistīšanu arodbiedrībā;

-         sekmēt arodbiedrību sadarbību valstī; veicināt, atbalstīt un attīstīt arodbiedrību solidaritāti;

-         piedalīties visu līmeņu vēlēšanās, sekmējot arodbiedrību pārstāvju ievēlēšanu, atbalstot tās vēlēšanu programmas, kuras atbilst arodbiedrības interesēm, atzīst veselības aizsardzības un sociālās prioritāti;

-         organizēt un piedalīties labdarības un žēlsirdības pasākumos;

-         veidot kopējos sociālās apdrošināšanas, sociālās palīdzības, streika un citus fondus;

-         īstenot citas darbības formas, kas veicinātu arodbiedrības mērķu un uzdevumu realizāciju.

 

III. Piederība LOMTAA

 

6. pants. Pamatnostādnes

6.1. Par LOMTAA biedru var kļūt ikviens neatkarīgi no vecuma, dzimuma, pilsonības, rases, politiskās vai reliģiskās pārliecības. Darbinieki tiek pieņemti arodbiedrībā ar valdes lēmumu.

6.2. LOMTAA biedri, kuri uz laiku pārtraukuši darba attiecības, saglabā tiesības sastāvēt arodbiedrībā.

6.3. Par darbu arodbiedrībā LOMTAA savus biedrus un atbalstītājus var morāli un materiāli stimulēt.

 

7. pants. Iestāšanās

7.1. Iestāšanās arodbiedrībā LOMTAA ir brīvprātīga.

7.2. Iestājoties arodbiedrībā, ir jāraksta noteikta parauga iesniegums, kurš jāiesniedz darba vietas LOMTAA pirmorganizācijai un tā lemj par kandidāta iestāšanos arodbiedrībā. Citi darbinieki punkts 6.1. raksta iesniegumu LOMTAA valdei. Ja uzņēmumā, iestādē un organizācijā nav arodbiedrības pirmorganizācijas, darbinieks raksta iesniegumu par iestāšanos LOMTAA attiecīgai augstākstāvošai institūcijai (organizācijai). Tā lemj par šo biedru atsevišķu uzņemšanu un uzskaiti vai pievienošanu kādai LOMTAA pirmorganizācijai.

 

8. pants. Uzņemšana LOMTAA

8.1 Iesniegumu par uzņemšanu LOMTAA izskata individuāli tā LOMTAA organizācija, kurai tas adresēts, viena mēneša laikā no saņemšanas dienas. Pretendents ir tiesīgs piedalīties sava iesnieguma izskatīšanā.

8.2. Lēmumu par uzņemšanu LOMTAA pieņem pirmorganizācijas sapulce vai tās vēlēta institūcija ar balsu vairākumu. Ja iestāde, organizācija, uzņēmumā nav arodbiedrības pirmorganizācijas, lēmumu, pamatojoties uz darbinieka iesniegumu, pieņem LOMTAA attiecīgā augstāk stāvošā institūcija (organizācija)

8.3. Piederība LOMTAA sākas ar datumu, kad pieņemts lēmums par uzņemšanu.

8.4. No LOMTAA izstājušos vai biedru maksas nemaksāšanas dēļ no uzskaites noņemtu biedru uzņemšana uzskatāma kā iestāšanās LOMTAA no jauna.

 

9.pants. LOMTAA biedru uzskaite

9.1. Arodbiedrības biedru uzņemšanas un uzskaites kārtību nosaka Statūti, valdes lēmumi, un to īsteno LOMTAA pirmorganizācijas.

9.2. Katra LOMTAA pirmorganizācija veic savu biedru uzskaiti pēc vienota parauga uzskaites kartītēm un kārtības, kuru nosaka valde. Pirmorganizācijā tiek sastādīts biedru saraksts, kurā norāda biedru vārdu, uzvārdu, personas kodu, reālās dzīvesvietas adresi, darbavietu un ieņemamo amatu. Pirmorganizācijas līdz katra mēneša 5. datumam nodod valdei biedru sarakstus par iepriekšējo mēnesi.

9.3. Mainot darba vietu, LOMTAA biedram jānoņemas no uzskaites savā pirmorganizācijā.

9.4. Ja LOMTAA biedrs pāriet uz citas nozares arodbiedrību, viņam par to rakstiski jāinformē sava LOMTAA pirmorganizācija.

9.5. LOMTAA biedrs, kurš pāriet darbā uz citu nozari, bet vēlas saglabāt piederību LOMTAA, par to rakstiski informē savu LOMTAA pirmorganizāciju, kura lemj par piederības saglabāšanu.

 

10. pants. Piederības izbeigšana

10.1. Piederība LOMTAA tiek izbeigta:

      - izstājoties no LOMTAA;

      - sakarā ar pāriešanu uz citu nozari, izņemot Statūtu 9.5. panta noteikumus;

      - sakarā ar biedra naudas nemaksāšanu ilgāk par diviem mēnešiem;

      - izslēdzot no LOMTAA.

10.2. Līdz ar piederības LOMTAA izbeigšanos biedrs zaudē Statūtos noteiktās biedra tiesības, kā arī tiesības uz LOMTAA īpašuma daļu.

10.3. LOMTAA biedrs var izstāties no LOMTAA, par ko viņam rakstiski jāpaziņo savai pirmorganizācijai. Biedrs tik svītrots no LOMTAA biedru saraksta 10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un uz viņu attiecas Statūta 10.2. panta noteikumi.

10.4. LOMTAA biedrs, kurš tiek noņemts no uzskaites sakarā ar pāriešanu uz citu nozari, tiek nekavējoties svītrots no LOMTAA biedru saraksta, uz viņu attiecas Statūtu 10.2. panta noteikumi.

10.5. LOMTAA biedrs, kurš bez attaisnojoša iemesla vairāk kā divus mēnešus nemaksā Statūtos noteikto biedra naudu, ar LOMTAA pirmorganizācijas sapulces vai augstāk stāvošas institūcijas lēmumu tiek svītrots no LOMTAA biedru saraksta, noņemts no uzskaites un uz viņu attiecas Statūtu 10.2. panta noteikumi.

10.6. LOMTAA biedru, kurš kaitē LOMTAA interesēm, pārkāpj Statūtus, nepilda institūciju vai savas pirmorganizācijas lēmumus vai norādījumus, var izslēgt no LOMTAA.

10.7. Lēmumu par izslēgšanu no LOMTAA pieņem pirmorganizācijas sapulce vai augstāk stāvoša institūcija ar parastu balsu vairākumu.

10.8. Pirmorganizācijas institūcijai, kura savā sēdē izskata jautājumu par sava biedra izslēgšanu no LOMTAA, ir jāuzaicina attiecīgais biedrs uz sēdi ne vēlāk kā 5 dienas pirms tās.

10.9. No arodbiedrības izslēgtajam biedram ir tiesības viena mēneša laikā no izslēgšanas dienas lēmumu par izslēgšanu pārsūdzēt valdē. Valdes lēmums ir nepārsūdzams.

10.10 Izslēgto LOMTAA biedru atkārtoti var uzņemt arodbiedrībā ne ātrāk kā vienu gadu pēc lēmuma par izslēgšanu spēkā stāšanās dienas.

 

11. pants. Arodbiedrības biedru pienākumi

Arodbiedrības biedru pienākumi ir:

-         pildīt LOMTAA statūtus, konferenču, valdes, pirmorganizāciju un arodkomiteju lēmumus;

-         regulāri (ik mēnesi) maksāt biedra naudu arodbiedrības noteiktajā kārtībā;

-         aktīvi piedalīties savas pirmorganizācijas darbā, arodbiedrības rīkotajos pasākumos, pildīt uzticētos uzdevumus, veicināt arodbiedrības biedru vienotību (solidaritāti);

-         piedalīties darba koplīguma sagatavošanā, pieņemšanā un izpildes kontrolē;

-         apzinīgi strādāt, ievērot profesionālās ētikas normas, cienīt savu profesiju, pildīt darba un darba aizsardzības noteikumus, saudzēt apkārtējo vidi, rūpēties par savu veselību un izglītību;

-         būt lojālam pret arodbiedrību un tās institūcijām.

 

12. pants. Arodbiedrības biedru tiesības

Arodbiedrības biedriem ir tiesības;

-         saņemt arodbiedrības aizstāvību un atbalstu, juridisko palīdzību darba tiesību jautājumos;

-         piedalīties savas arodbiedrības institūciju vēlēšanās, brīvi apspriest un izvirzīt kandidātus arodbiedrību institūciju darbam, tikt ievēlētam tajās;

-         saņemt jebkuru informāciju par arodbiedrības darbību, piedalīties arodbiedrības apmācībās;

-         brīvi paust un aizstāvēt savu viedokli un priekšlikumus, uzņemties iniciatīvu un atbildību izteikto priekšlikumu realizācijā;

-         piedalīties savas darbības vai iesnieguma izskatīšanā;

-         lietot arodbiedrības īpašumu, saņemt materiālo palīdzību no arodbiedrības līdzekļiem;

-         izmantot citas tiesības, kuras atbilstoši Statūtiem un darba koplīgumam noteikusi LOMTAA arodorganizācija;

-         izstāties no arodbiedrības, iesniedzot rakstveida iesniegu pirmorganizācijai.

 

IV. LOMTAA biedru nauda

 

13. pants. Pamatnostādnes

13.1. LOMTAA biedru nauda ir pamats LOMTAA darbības nodrošināšanai, lai garantētu savu biedru tiesību aizsardzību atbilstoši Statūtiem, sniegtu pabalstus no kopējiem fondiem, kā arī veiktu citu darbību savu biedru interesēs un izpildītu viņu likumīgās prasības.

13.2. LOMTAA biedra pienākums ir maksāt Statūtos noteikto biedra naudu.

13.3. Visa LOMTAA nauda ir LOMTAA biedru kopējais īpašums. Tā veido daļu no arodbiedrības finansiālajiem līdzekļiem.

13.4. Daļa biedru naudas Statūtos noteiktajā kārtībā tiek izlietota konkrētu mērķu realizēšanai.

13.5. Naudas summas, kuras nav nepieciešamas ikdienas darbības veikšanai, var noguldīt uz izdevīgiem noteikumiem.

13.6. LOMTAA finansiālā darbība notiek saskaņā ar ienākumu un izdevumu tāmi, kura tiek izskatīta un apstiprināta valdē.

 

14. pants. Biedru naudas lielums

14.1. LOMTAA biedra naudas lielums ir:

·         15 euro mēnesī strādājošiem biedriem, kuri paši maksā biedra naudu;

·         Strādājošiem biedriem - 1 % apmērā no darba samaksas, kuriem, darba devējs aprēķina biedru naudu;

·         Biedriem – nestrādājošiem pensionāriem, sievietēm, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, bezdarbniekiem – ne mazāk kā 0,50 euro mēnesī.”

·         LOMTAA valde ir pilnvarota atcelt vai samazināt biedru naudas lielumu uz vienu gadu daļai vai visiem biedriem. Pēc kalendārā gada jautājums valdē jāskata atkārtoti, ņemot vērā iepriekšējā gada finanšu pārskata datus. Strādājošiem biedriem biedru naudas apmērs nevar būt lielāks par - 1 % no darba samaksas.

 

 

15. pants. Biedru naudas iemaksas kārtība

Biedru naudu uzņēmuma grāmatvedība aprēķina un pārskaita ik mēnesi 14. pantā noteiktā apjomā LOMTAA kontos, vai iekasē valdes kasieris - grāmatvedis.

Biedru naudu 15 euro mēnesī strādājošiem biedriem, kuri paši maksā biedru naudu vāc pašu ievēlēts kasieris un pārskaita arodbiedrības kontā, vai nodod arodbiedrības kasē grāmatvedim. No augstāk minētās naudas 40% tiek izmantoti arodbiedrības kopējām vajadzībām.

 

V. LOMTAA organizatoriskā uzbūve un vadība

 

16. pants. Pamatnostādnes

16.1. LOMTAA organizatoriskās uzbūves pamatu veido LOMTAA biedri, kuri saskaņā ar Statūtiem apvienojas LOMTAA pirmorganizācijās pēc arodu, darba vietas, sociālo grupu, teritoriālā vai citiem principiem.

16.2. Jebkura LOMTAA institūcija ir augstākstāvoša attiecībā pret LOMTAA pirmorganizācijām. LOMTAA pirmorganizācijas ir LOMTAA valdes tiešā uzskaitē. LOMTAA pirmorganizācija ir tiesīga pieņemt lēmumu par citu iekšēju struktūrvienību (kopu, grupu u.c.) izveidošanu.

16.3. Pirmorganizāciju var izveidot trīs un vairāk LOMTAA biedri.

16.4. LOMTAA pirmorganizācijas var apvienot vairākas radniecīga profila uzņēmumos strādājošos LOMTAA biedrus.

16.5. LOMTAA arodkomiteja izveido pirmorganizācijas, kuru sastāvā ir ne mazāk kā 15 biedru.

16.6. Darba vietās, kur pirmorganizāciju kāda iemesla dēļ nevar izveidot, valde nozīmē savu pilnvaroto pārstāv biedru informēšanai un kopīgi lemj jautājumu par biedru pievienošanu kādai pirmorganizācijai.

16.7. LOMTAA pirmorganizācijas lēmējorgāns ir sapulce (konference). Sapulce ievēl arodkomiteju, arodkomitejas priekšsēdētāju, arodkomitejas priekšsēdētāja vietnieku, revidentu.

16.8. Pirmorganizācijas deleģē savus pārstāvjus uz LOMTAA konferenci, kura izveido arodbiedrības vadības un kontroles institūcijas- valdi, valdes priekšsēdētāju, revīzijas komisiju.

 

17. pants. LOMTAA pirmorganizācija

17.1. LOMTAA uzbūves pamatvienība ir pirmorganizācija.

17.2. LOMTAA pirmorganizācija augstāka institūcija ir LOMTAA pirmorganizācijas biedru sapulce (konference).

17.3. LOMTAA biedru sapulcei ir šādi galvenie uzdevumi;

   - ik gadu izvērtēt arodkomitejas un revīzijas komisijas darbu, dot darba novērtējumu;

   - ievēlēt arodorganizācijas priekšsēdētāju, viņa vietniekus un revidentu, noteikt to pilnvaru laiku līdz 3 gadiem;

   - izstrādāt pirmorganizācijas galvenos darbības virzienus, risināt viņus un citus svarīgākos pirmorganizācijas darba jautājumus saskaņā ar Statūtiem;

 - izvirzīt savus pārstāvjus līdzdalībai darba devēju un citās komisijās, padomēs un darba grupās.

17.4. LOMTAA sapulci sasauc pēc nepieciešamības, bet ne, retāk, kā reizi gadā (gada pārskata sapulces, konferences). Pārskatu vēlēšanu sapulci (konferenci) rīko reizi trijos gados, LOMTAA biedru sapulci sasauc arodkomitejas vai valdes priekšsēdētājs, ka arī, ja to pieprasa ne mazāk, ka 1/2 pirmorganizācijas biedru.

17.5. Arodbiedrības sapulces ir lemttiesīgas, ja to darba piedalās vairāk, kā puse biedru vai delegātu.

17.6. Ja noteikta laika un kārtība izziņotā sapulcē nesanāk lemttiesīgais biedru vai delegātu skaits, tad 10 dienu laika sasaucam otro sapulci ar to pasu darba kartību. Otrreizējā sapulce (konferencē) ir lemttiesīga pie jebkura dalībnieku skaita.

    Lēmumi sapulcē (konferencē) tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Vēlēšanu veidu - atklātu vai aizklātu – nosaka sapulces dalībnieki.

17.7. Lēmumu par arodbiedrības biedru sapulces sasaukšanas laiku, vietu un tās darba kārtību pieņem izpildinstitūcija un paziņo biedriem (delegātiem) ne vēlāk kā divas nedēļas pirms tās sasaukuma.

17.8. Pirmorganizācijas konferences delegātus ievēl arodbiedrības biedri saskaņā ar izpildinstitūcijas noteikto pārstāvniecības normu un kārtību. Var vēlēt pastāvīgos delegātus ar pilnvaru laiku līdz nākamajai kārtējai konferencei. Tiesības šos delegātus atsaukt, nomainīt ir tai institūcijai, kura viņus ievēlējusi.

17.9. Pirmorganizācijas sapulsē ievēl delegātus LOMTAA kopsapulcei (konferencei). Pārstāvniecību nosaka LOMTAA valde.

17.10. Skaitliski mazās arodorganizācijas ar biedru skaitu līdz 15 biedriem sapulcē ievēl pirmorganizācijas priekšsēdētāju, kasieri un revidentu. Visus jautājumus izskata un izlemj arodbiedrības biedru sapulce.

17.11. LOMTAA darbu pastāvīgi vada un darbību kontrolē sapulce  izveidota arodkomiteja un ievēlētās amatpersonas (priekšsēdētājs, viņā vietnieki, kasieris u.c.).

17.12. Arodkomitejas priekšsēdētāja prombūtnes laikā (slimība, komandējums) vietnieki bez īpaša pilnvarojuma pilda viņa pienākumus.

17.13. Arodkomitejas sēdes sasauc priekšsēdētājs vai viņa vietnieki pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi ceturksnī. Tās ir lemttiesīgas, ja sēdēs piedalās vairāk kā puse ievēlēto locekļu. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

17.14. Pirmorganizācija savus līdzekļus izlieto saskaņā ar tāmi, ko apstiprina valde. Atskaites par tāmes izpildi, pievienojot revīzijas (revidenta) slēdzienu, apstiprina kopsapulcē vai konferencē.

17.15. Pirmorganizācija uzskatāma par likvidētu ja par to nobalso trīs ceturtdaļas pirmorganizācijas kopsapulces vai ja paliek mazāk par trim LOMTAA biedriem.

17.16. Pirmorganizācijas pienākums ir regulāri informēt LOMTAA valdi par savu darbību (īpaši par darba un darba tiesību jautājumiem), nosūtīt noteiktajos termiņos pieprasīto aptauju, izziņu u.c. materiālus.

 

17.17. LOMTAA konference

17.17.1. LOMTAA pārvaldes institūcija ir konference un izpildinstitūcija – valde, valdes priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētāja vietnieki ar paraksta tiesībām katram atsevišķi.

17.17.2. LOMTAA augstākais lēmējorgāns ir LOMTAA konference. Kārtējās konferences sasauc ne retāk kā vienu reizi sešos gados. Ārkārtas konferenci sasauc pēc valdes priekšsēdētāja pieprasījuma vai ja to pieprasa ne mazāk kā divas trešdaļas valdes locekļu, vai ne mazāk kā divas trešdaļas LOMTAA biedru.

17.17.3. Konference ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk, kā trīs ceturtdaļas no ievēlētiem delegātiem. Lēmums tiek uzskatīts par pieņemtu, ja par to nobalsoja vairāk kā puse no klātesošajiem delegātiem. Ievēlot valdi, valdes priekšsēdētāju un viņa vietniekus, revīzijas komisiju, kā arī ieceļot darba prezidiju konferencē, lēmums tiek uzskatīts par pieņemtu, ja par to nobalso vairāk, kā puse no klātesošajiem delegātiem.

17.17.4. Ja konference nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 15 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota konference ar šo pašu darba kārtību, kas ir lemttiesīga neatkarīgi no klāt esošo delegātu skaita.

17.17.5. Konferenci sasauc LOMTAA valde. Konferences darba kārtību izziņo trīs nedēļas iepriekš.

17.17.6. Konference apstiprina statūtus un grozījumus tajos.

17.17.7. Vienu reizi sešos gados ievēl LOMTAA valdi. Gadījumā ja pēc šī termiņa izbeigšanās valdes priekšsēdētāja un viņa vietnieku pilnvaras netiek atsauktas, tad tās ir pagarinātas automātiski vēl uz vienu gadu.

17.17.8. Konference apstiprina LOMTAA darbības programmu, virzienus un finansēšanas kārtību.

17.17.9. Konference apstiprina LOMTAA atskaites perioda pārskatu.

17.17.10. Konference ievēl revīzijas komisiju uz sešiem gadiem.

17.17.11. Konferenci atklāj LOMTAA valdes priekšsēdētājs vai vietnieks. Konferences vadīšanai ievēl no delegātu vidus darba prezidiju atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu.

 

17.18. LOMTAA valde

17.18.1. Valde ir galvenais lēmējorgāns konferences starplaikā.

17.18.2. Valde izlemj jebkurus jautājumus, kas saistīti ar LOMTAA darbību konferenču starplaikā, un neietilps LOMTAA konferences kompetencē.

17.18.3. Valde nosaka konferences darba kārtību un nosaka pārstāvības kvotu no struktūrvienībām konferencē.

17.18.4. Valde izvirza ierosinājumus un priekšlikumus valsts, pašvaldību un citām institūcijām, pastāvīgi koordinē, vada un kontrolē LOMTAA darbu, konferenču un valdes lēmumu izpildi.

17.18.5. Valde sasauc un vada LOMTAA pilnvaroto pārstāvju sēdes.

17.18.6. Ja ir vajadzība, izveido darba grupas, ekspertu komisijas vai pieaicina konsultantus.

17.18.7. Budžeta robežās lemj par LOMTAA līdzekļu izlietojumu un ziņo par to konferencei.

 17.18.8. Valde sagatavo statūtu izmaiņu un grozījumu projektus.

17.18.9. Valde rīkojas (t.s. iegūst un atsavina) ar LOMTAA kustamo un nekustamo īpašumu, pieņem lēmumus par uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) ar juridiskās personas statusu nodibināšanu, kapitāla daļu vai akciju iegādāšanos jau eksistējošās uzņēmējsabiedrībās, un par izveidoto uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) reorganizāciju un likvidēšanu.

17.18.10. Valde var noteikt kompensāciju par izdevumiem, kas tai radušies pildot savus uzdevumus. Valde var pieņemt darbā grāmatvedi un citus darbiniekus, noslēdzot ar tiem darba līgumus un nosakot atlīdzību par izpildāmo darbu.

17.18.11. Valde apstiprina pilnvarotos pārstāvjus. Valde ir tiesīga noraidīt izvirzītās kandidatūras.

17.18.12. Valdes darbu vada un organizē LOMTAA valdes priekšsēdētājs. LOMTAA valdes priekšsēdētājs vienlaikus ir arī LOMTAA priekšsēdētājs.

17.18.13. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk, kā četras reizes gadā.

17.18.14. Valdes sēdi sasauc LOMTAA valdes priekšsēdētājs.

17.18.15. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties, izšķirošā ir LOMTAA valdes priekšsēdētāja balss.

17.18.16. Valdes sēdes vada valdes priekšsēdētājs vai šim nolūkam izvirzītais valdes loceklis. Lēmumus paraksta LOMTAA valdes priekšsēdētājs un valdes sekretārs.

17.18.17. Valdes sastāvā var tikt iecelts citas organizācijas līderis vai pārstāvis gadījumā, ja LOMTAA ir pievienojusies tā pārstāvētā arodbiedrības pirmorganizācija vai ir noslēgts sadarbības līgums.

17.18.18. LOMTAA valdes sastāvā ir valdes priekšsēdētājs, divi vietnieki un valdes locekļi, kurus ievēl LOMTAA konferencē ar vienkāršu balsu vairākumu uz sešiem gadiem ar tiesībām tikt atkārtoti ievēlētiem.

17.18.19. LOMTAA valdes priekšsēdētājs bez īpaša pilnvarojuma pārstāv LOMTAA valsts un pašvaldības institūcijās, tiesu iestādēs, šķīrējtiesā, uzņēmējsabiedrībās, prokuratūrā un citās iestādēs, kā Latvijas Republikā, tā arī ārvalstīs.

17.18.20. Valdes priekšsēdētājs slēdz līgumus un vienošanās, organizē un vada valdes darbu, veic administratīvo darbu, atver norēķinu kontus Latvijas Republikā un ārvalstīs, sniedz pārskatus par LOMTAA darbību, paraksta konferences un valdes lēmumus, sasauc ārkārtas konferenci vai valdes sēdi, rīkojās ar LOMTAA mantas un naudas līdzekļiem saskaņā ar apstiprinātām tāmēm un konferences vai valdes lēmumiem.

17.18.21. LOMTAA valdes priekšsēdētājs arodbiedrības vārdā ir tiesīgs ierosināt, lai tiktu sauktas pie atbildības un pat atbrīvotas no darba amatpersonas, kas neievēro likumdošanas aktos noteiktās arodbiedrību darbības garantijas.

17.18.22. LOMTAA valdes priekšsēdētāja vietnieki darbojas LOMTAA valdes priekšsēdētāja tiešā pakļautībā un tā prombūtnes laikā bez īpaša pilnvarojuma pārstāv LOMTAA ar paraksta tiesībām katram atsevišķi.

 

VI. LOMTAA aktivitātes biedru tiesību un interešu aizsardzībā.

 

18. pants Arodbiedrības biedru sankcionētas akcijas

18.1. Savu mērķu un uzdevumu realizēšanai arodbiedrība var organizēt masu akcijas – mītiņus, demonstrācijas, streikus.

18.2. Savu mērķu un uzdevumu realizēšanai arodbiedrība var pieteikt streiku nozares, teritoriālajā vai pirmorganizāciju līmenī.

18.3. Lēmumu par streiku pieteikšanu pieņem arodorganizācijas biedru sapulce (konference), kura sasaukta noteiktajā kārtībā un kurā piedalās vismaz ¾ arodbiedrības biedru. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso ¾ klātesošo. Sapulces gaitu un rezultātus protokolē.

18.4. LOMTAA biedram nav tiesību piedalīties LOMTAA valdes nesankcionētās akcijās kā LOMTAA pārstāvim.

18.5. Individuāli LOMTAA biedrs var piedalīties citu arodbiedrību solidaritātes akcijās u.c. pasākumos.

 

VII. LOMTAA īpašums, finansiālā un saimnieciskā darbība.

 

19. pants. LOMTAA īpašums

19.1. LOMTAA ir sava manta un naudas līdzekļi. LOMTAA īpašums ir vienots un nedalāms. Arodbiedrība attiecībā uz savu īpašumu realizē lietošanas, valdījuma un rīcības tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

19.2. LOMTAA īpašumā var būt uzņēmumi, izdevniecības, atpūtas, tūrisma, rehabilitācijas, kultūrizglītības, sporta un citas iestādes ar ēkām iekārtām, kā arī cits arodbiedrības uzdevumiem un mērķiem atbilstošs īpašums.

19.3. LOMTAA īpašumu veido arī naudas līdzekļi:

-         iestāšanās un biedru nauda;

-         fizisko un juridisko personu ziedojumi, dāvinājumi, sponsoru iemaksas;

-         ieņēmumi no saimnieciskās, uzņēmējdarbības;

-         iegādātās, uzskaitē pieņemtās, mantotās kustamās un nekustamās vērtības;

-         citi ieņēmumi.

19.4. Arodbiedrības biedru naudas sadalījums tiek apspriests un apstiprināts valdes sēdē.

 

 

 

20. pants. Finansiālā darbība

20.1. LOMTAA finansiālos līdzekļus veido LOMTAA kopējie fondi, rēķini, dalīborganizāciju un pirmorganizāciju rīcībā esošie naudas līdzekļi. LOMTAA ir vienots budžets.

20.2. LOMTAA un tās organizācijas likumos noteiktajā kārtībā veic grāmatvedības uzskaiti, sastāda ieņēmumu un izdevumu tāmi, kā arī, pārskatu par gada finansiālo darbību.

20.3. LOMTAA valde ne retāk kā reizi gadā analizē LOMTAA budžeta izpildi un lemj par kopējo līdzekļu pavairošanas un izlietošanas kārtību.

20.4. LOMTAA var veidot dažādus fondus biedru aizstāvībai un sociālai drošībai.

20.5. Pabalstu lielums atkarīgs no piederības ilguma pie LOMTAA (ne mazāk kā vienu gadu), biedra naudas maksājumiem attiecīgos fondos.

20.6. Tiesiskas pretenzijas uz LOMTAA pabalstu saņemšanu nepastāv.

20.7. Arodbiedrības naudas līdzekļu un pārējā īpašuma izmantošanas pareizību kontrolē LOMTAA revizors un LOMTAA revīzijas komisija.

20.8. Arodbiedrības biedru nauda tiek izlietota Statūtos noteikto mērķu un uzdevumu realizācijai:

 • arodbiedrības darbības nodrošināšanai, aizstāvot savu biedru intereses un tiesības;
 • kvalitatīvai vienošanās un darba koplīgumu noslēgšanai;
 • trīs pušu sadarbības un sociālā dialoga nodrošināšanai visos līmeņos;
 • biedru apmācībai juridiskajos, ekonomiskajos, sociālos, arodbiedrības u.c. jautājumos;
 • arodbiedrības pasākumu organizēšanai (akcijas, piketi, gājieni, streiki u.c.);
 • ekspertu, speciālistu, darbinieku, LOMTAA valdes priekšsēdētāja, vietnieku un dalīborganizāciju priekšsēdētāju un citu darbinieku algošanai;
 • biedru juridiskajai konsultācijai un aizstāvībai;
 • arodbiedrības informācijai un aģitācijai, darbam ar masu mēdijiem;
 • metodisko materiālu izstrādāšanai un tulkošanai, pavairošanai, arodbiedrības pasākumu organizēšanai;
 • starpnozaru un starptautiskajai sadarbībai, zināšanu un pieredzes apgūšanai;
 • biedru centralizētai apdrošināšanai, veidojot palīdzības un solidaritātes fondus.

Fondu nolikumus apstiprina LOMTAA valde.

 

21. pants. Saimniecības darbība

Arodbiedrība likumdošanā noteiktā kārtībā savu mērķu un uzdevumu īstenošanai pastāvīgi vai kooperējoties var veikt saimniecisku, uzņēmējdarbību, izdevējdarbību, piedalīties un veidot kopfirmas, t.sk., ar ārzemju partneriem, apdrošināšanas, kredīta, aizdevumu sabiedrības, organizēt loterijas un citus labdarības un žēlsirdības pasākumus.

 

VIII. LOMTAA sadarbība ar citām iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām

 

22. pants. Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām

22.1. LOMTAA sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, sūtot to darba grupām, padomēm un komisijām savus pārstāvjus, iesniedzot priekšlikumus un citādi, nolūkā pastiprināt savu biedru sociāli ekonomiskās garantijas.

22.2. LOMTAA valde pilnvaro savus pārstāvjus darbam nozares Trīspusējās sadarbības padomē.

22.3. LOMTAA valde sadarbojas ar nozares vadības, pašvaldību un darba devēju republikāniskajām institūcijām kā līdzīgi partneri, slēdz nozares darba koplīgumu (tarifa līgumu) par darba, sociālajiem, darba aizsardzības un citiem jautājumiem, kas obligāti pārējo līmeņu vietējo darba koplīgumu slēdzēju pusēm.

 

23. pants. Sadarbība ar darba devēju organizācijām

23.1. LOMTAA uz līdztiesības un partnerības principiem sadarbojas ar Latvijas (nacionālo, pašvaldību, nozaru u.c.) darba devēju organizācijām, virzoties uz abu pušu galamērķi – darbinieku labklājību.

 

 

24. pants. Sadarbība ar uzņēmējiem

24.1. LOMTAA sadarbojas ar savas darbības nozaru uzņēmējiem – darba devējiem, pastāvīgi risinot savu biedru – darbinieku sociālos jautājumus. Sadarbības platforma ir sarunas (dialogs), kuras LOMTAA vērtē kā līdztiesīgas, abpusēji ieinteresētas un lietderīgas.

24.2. Darba koplīgumu noslēgšana, grozīšana, izpildes kontrole un strīdu izšķiršana notiek saskaņā ar likumdošanas prasībām (normām).

25. pants. Sadarbība ar citām sabiedriskajām un sabiedriski politiskajām organizācijām

LOMTAA sadarbojas ar visām sabiedriskajām un politiskajām organizācijām un kustībām, kuru mērķi, programma un darbība nav pretrunā ar LOMTAA mērķiem un uzdevumiem.

 

26. pants. Sadarbība ar citām arodbiedrībām un to savienībām

LOMTAA uz vienotības un vienprātība principu pamata sadarbojas ar Latvijas neatkarīgām arodbiedrībām. LOMTAA balstoties uz solidaritāti, sadarbojas ar radniecīgām arodbiedrībām.

 

IX. Revīzijas komisija

 

27. pants. Pamatnostādnes

27.1. Revīzijas komisija (revidents) ir patstāvīga LOMTAA institūcija, kuru vienlaicīgi ar attiecīgā līmeņa arodinstitūciju ievēl LOMTAA biedru sapulce vai konference noteiktajā skaitliskajā sastāvā un kārtībā uz arodbiedrības institūcijas pilnvaru laiku.

27.2. Revīzijas komisijas sastāvā var ievēlēt LOMTAA biedrus, arī vēlētas personas visos līmeņos, taču tie nevar tikt nozīmēti pārbaudīt savu darbību.

 27.3. Revīzijas komisijas sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā. Tā ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vairāk kā ½ komisijas locekļu. Sēdes sasauc un vada komisijas priekšsēdētājs.

27.4 Revīzijas komisija savas sēdes protokolē. Revīzijas rezultātus apkopo un noformē aktu vai izziņu, kuru paraksta revīzijas komisijas priekšsēdētājs (revidents) un locekļi, kas veikuši pārbaudi, kā arī attiecīgie kredīta rīkotāji.

27.5. Revīzijas komisijas priekšlikumi un ierosinājumi pārbaudītai LOMTAA organizācijai vai tās vēlētai institūcijai ir obligāti jāizskata ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dokumentu saņemšanas dienas. Attiecīgās LOMTAA institūcijas vadībai ir jānodrošina konstatēto trūkumu un nepilnību novēršana.

    Radušās domstarpības izšķir LOMTAA biedru sapulce vai konference.

27.6. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs vai viņa uzdevumā komisijas loceklis ir tiesīgas ar padomdevēja balsstiesībām piedalīties sava līmeņa institūciju sēdēs.

27.7. Revīzijas komisija (revidents) strādā pēc savas darba kārtības. Nepieciešamības gadījumā izdevumus sedz no attiecīgās organizācijas budžeta līdzekļiem.

 

28. pants. Revīzijas darba komisijas darba saturs

Revīzijas komisija pārbauda:

-         LOMTAA vēlēto institūciju lēmumu atbilstību LOMTAA Statūtiem;

-         Grāmatvedības uzskaiti, finansu stāvokli un uzrādīto datu atbilstību attaisnojošiem pirmdokumentiem;

-         Budžeta (tāmes) veidošanas kārtību, līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu saskaņā ar institūciju pieņemtajiem lēmumiem, naudas un citu materiālo vērtību uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas pareizību;

-         Lietvedības stāvokli, arodbiedrības biedru uzņemšanas un uzskaites kārtību, iesniegumu un priekšlikumu savlaicīgi izskatīšanu;

-         arodbiedrības biedru naudas ieturēšanas un pārskaitīšanas pareizību;

-         visu veidu pabalstu sadales un izmaksas efektivitāti un pareizību un uzrādīto datu atbilstību attaisnojošiem pirmdokumentiem;

-         saimniecisko un uzņēmējdarbības.

 

29. pants. Revīzijas komisijas tiesības un pienākumi

29.1. Revīzijas komisijai ir tiesības:

-         saņemt no pārbaudāmām arodbiedrības institūcijām visus revīzijai nepieciešamos grāmatvedības dokumentus, ziņas par norēķinu kontu stāvokli kredīta iestādēs un arodbiedrības institūcijas kasē; par savstarpējiem norēķiniem starp organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem, kā arī šo institūciju sēžu protokolus un citus dokumentus;

-         pieprasīt un saņemt no pārbaudāmās institūcijas darbiniekiem nepieciešamās uzziņas, kā arī paskaidrojumus par atklātiem pārkāpumiem un nepilnībām institūcijas darbā;

-         nepieciešamības gadījumos, saskaņot ar attiecīgo institūciju, iesaistīt pārbaudē ekspertus un citus speciālistus un viņu darbu apmaksāt no budžeta līdzekļiem.

29.2. Revīzijas komisijas pienākumi:

-         sistemātiski un kvalitatīvi veikt pārbaudes, sastādīt aktu vai izziņu par veikto revīziju un pārbaužu rezultātiem un kopā ar priekšlikumiem un ierosinājumiem iesniegt attiecīgai arodbiedrības institūcijai ;

-         par attiecīgās arodbiedrības organizācijas gada finansu rezultātiem sniegt rezultātiem sniegt ziņojumu sapulcē vai konferencē;

-         konstatēto naudas un materiālo vērtību iztrūkuma un piesavināšanas gadījumos prasīt lai attiecīgā arodbiedrības institūcija sauc pie atbildības vainīgās personas, atbilstoši Statūtiem un pastāvošai likumdošanai;

-         neizpaust arodbiedrības komerciālos noslēpumus.

 

30. pants. LOMTAA revīzijas komisija (revidents).

 LOMTAA Revīzijas komisija darbojas atbilstoši Statūtu 27., 28., 29. pantu noteikumiem.

30.2. LOMTAA Revīzijas komisijai savu pilnvaru laikā ir tiesības pārbaudīt jebkuras arodbiedrības organizācijas un tās institūciju darbību.

30.3. LOMTAA Revīzijas komisija koordinē visu līmeņu revīzijas komisiju darbu.

30.4. LOMTAA Revīzijas komisija reizi gadā sniedz ziņojumu LOMTAA arodkomitejai, bet par savu darbu atskaitās LOMTAA kopsapulcē vai konferencē.

30.5. Revīzijas komisijas darbā radušos izdevumus sedz no LOMTAA kopējiem līdzekļiem.

30.6. Ja kaut kādu iemeslu dēļ LOMTAA Revīzijas komisijas priekšsēdētāja vai locekļu (revidentu) vietas kļuvušas vakantas, LOMTAA valde ievēl jaunas Revīzijas komisijas locekļus vai priekšsēdētāju (revidentu) līdz kārtējai vai ārkārtas sapulcei vai konferencei.

 

X. LOMTAA darbības izbeigšana vai reorganizācija

 

31. pants. Par LOMTAA likvidāciju vai reorganizāciju lemj LOMTAA ārkārtas vai kārtējā sapulce vai konference.

32. pants. LOMTAA darbība ir izbeigta, ja vispārējā biedru referendumā par to nobalso 4/5 biedru.

33. pants. Priekšlikumu par LOMTAA reorganizāciju, apvienošanos ar citu nozares arodbiedrību vai LOMTAA darbības izbeigšanu ierosina LOMTAA valde.

34. pants. LOMTAA darbības izbeigšanas gadījumā tās īpašuma izmantošanas kārtību nosaka kopsapulce vai konference.

         LOMTAA kopsapulce vai konference nosaka arī LOMTAA darbības izbeigšanas kārtību, kādā sakārtojami un nododami glabāšanā arhīviem LOMTAA dokumenti.

 

 

 

 

 

                                                                                            Arodbiedrības priekšsēdētājs                                        E. Kubliņš

 

https://www.facebook.com/Arodbiedr%C4%ABba-LOMTAA-102397551633980/?ref=page_internal